Crkva svetog Duha

Crkva sv. Duha je građena potkraj 16. i početkom 17.st. u prema projektu šibenskog graditelja i kipara Antuna Nogulovića na mjestu na kojem se nalazila starija romanička crkva iz 13. st., a koja je uništena u velikom požaru 1458. god. Crkvu krasi kameno pročelje s polukružnim zabatom i rozetom koje ima dekorativnu, kulisnu funkciju te se kroz rozetu, gledajući s trga ispred crkve, vidi nebo. Stilski je građeno u baroknom stilu uz naslanjanje na renesansna rješenja. 

Uz crkvu se nalazi stubište (balustrada) građeno u stilu gotike 15.st. koje vodi na pjevalište i u bratimsku dvoranu. Na istočnom, bočnom pročelju crkve nalaze se zazidan romanički portal s lunetom koja je nekad bila oslikana.

Foto

u pripremi